Tag Archives: Sự Thờ Phượng Chúa

Sự Thờ Phượng Chúa

Thi-thiên 122:1-8 “Các chi phái của Đức Giê-hô-va lên nơi ấy, tùy theo thường lệ truyền cho Ít-ra-ên” (câu 4 BTT). “Các bộ tộc của Đức Giê-hô-va lên nơi ấy theo mệnh lệnh được ban cho dân Ít-ra-ên, để cảm tạ danh của Đức Giê-hô-va” (câu 4BTTHĐ). Câu hỏi suy …

Read More »