Tag Archives: Sức Mạnh Trong Ân Sủng

Sức Mạnh Trong Ân Sủng

Sức Mạnh Trong Ân Sủng II Cô-rinh-tô 12:5-10 “Nhưng Chúa phán rằng: Ân sủng Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng …

Read More »