Tag Archives: Tác Động của Lời Chúa

Tác Động của Lời Chúa

II Các Vua 22:8-13 “Vì Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng” (Hê-bơ-rơ 4:12). Câu hỏi suy ngẫm: Sách Luật Pháp của Chúa …

Read More »