Tag Archives: Tại sao con rắn làm hình bóng về Chúa Jesus?

Tại sao con rắn làm hình bóng về Chúa Jesus?

Tại sao con rắn làm hình bóng về Chúa Jesus?   Giăng 3:14,15 “Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.” Câu hỏi: Con …

Read More »

Tại sao con rắn làm hình bóng về Chúa Jesus?

Tại sao con rắn làm hình bóng về Chúa Jesus? Giăng 3:14,15 “Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.” Câu hỏi: Con rắn …

Read More »