Tag Archives: Tấm Lòng Người Được Sai Đi

Tấm Lòng Người Được Sai Đi

Giô-na 1:4-6 “Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có người chăn” (Ma-thi-ơ 9:36). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi Tiên tri Giô-na lên tàu, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Tiên tri Giô-na …

Read More »