Tag Archives: Tấm Lòng Trông Đợi Chúa

Tấm Lòng Trông Đợi Chúa

Tấm Lòng Trông Đợi Chúa Lu-ca 2:25-38 “Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như Lời Ngài; vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài” (câu 29-30). Câu hỏi suy ngẫm: Cụ Si-mê-ôn và bà An-ne bền lòng …

Read More »

Tấm Lòng Trông Đợi Chúa

Tấm Lòng Trông Đợi Chúa Lu-ca 2:25-38 “Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như Lời Ngài; vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài” (câu 29-30). Câu hỏi suy ngẫm: Cụ Si-mê-ôn và bà An-ne bền lòng …

Read More »