Tag Archives: Tâm Tình Của Sứ Đồ Phao-lô

Tâm Tình Của Sứ Đồ Phao-lô

Tâm Tình Của Sứ Đồ Phao-lô Công-vụ Các Sứ-đồ 20:17-21 “Từ ngày tôi mới đến cõi A-si, hằng ăn ở luôn với anh em cách nào, anh em vẫn biết, tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt, và ở giữa sự thử thách mà người Giu-đa …

Read More »