Tag Archives: Tha Thứ Để Sống Hài Hòa

Tha Thứ Để Sống Hài Hòa

Ê-phê-sô 4:17-32 “Hãy ăn ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32). Câu hỏi suy ngẫm: Mối tương giao với Chúa và với người khác liên hệ nhau thế …

Read More »