Tag Archives: Tha Thứ Mấy Lần?

Tha Thứ Mấy Lần?

Ma-thi-ơ 18:21-35 “Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng: đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy” (Ma-thi-ơ 18:22). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ đã hỏi Chúa điều gì về sự tha thứ? Chúa trả lời ông ra sao? Câu trả lời của Chúa …

Read More »