Tag Archives: Thái Độ Đối Với Chúa Giê-xu

Thái Độ Đối Với Chúa Giê-xu

Giăng 5:10-18 “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi” (Ma-thi-ơ 22:37). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi người Giu-đa biết Chúa Giê-xu là người chữa lành cho người bệnh, họ đã làm gì? Tại …

Read More »