Tag Archives: Thần Đổi Mới

Thần Đổi Mới

Thần Đổi Mới I Sa-mu-ên 10:1-10 “Thần của Đức Giê-hô-va sẽ cảm động ngươi nói tiên tri cùng chúng, rồi ngươi sẽ hóa ra một người khác” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sau-lơ nhận được lời hứa “sẽ có Thần của Đức Giê-hô-va ngự cùng” để chuẩn bị …

Read More »