Tag Archives: Than Thân Trách Phận

Than Thân Trách Phận

Than Thân Trách Phận Gióp 7:1-6 “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu …

Read More »