Tag Archives: Thần Tượng Cứu Được Chăng?

Thần Tượng Cứu Được Chăng?

Thần Tượng Cứu Được Chăng? Giê-rê-mi 2:27-28 “Vậy nên, hãy nói cùng nhà Ít-ra-ên rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hãy trở lại, xây bỏ thần tượng các ngươi, xây mặt khỏi mọi sự gớm ghiếc của các ngươi” (Ê-xê-chi-ên 14:6). Câu hỏi suy ngẫm: Trong ngày hoạn nạn, người …

Read More »