Tag Archives: Tiếp Nhận Tin Mừng

Tiếp Nhận Tin Mừng

Hai chữ “Phúc Âm” nghĩa là tin vui, tin mừng, tin lành mà thiên thần đã loan báo cho những người chăn chiên trong đêm giáng sinh đầu tiên. Tin mừng đó vẫn không có gì thay đổi và vẫn có giá trị cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, …

Read More »

Tiếp Nhận Tin Mừng

Tít 3:3-8 “Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta” (Tít 3:4). Câu hỏi suy ngẫm: Xin mô tả tình trạng của một người …

Read More »