Tag Archives: Tìm Một Hội Thánh Làm Gia Đình

Tìm Một Hội Thánh Làm Gia Đình

Tìm Một Hội Thánh Làm Gia Đình Nếu bạn chưa thuộc về một Hội Thánh nào, cố gắng tìm một Hội Thánh nơi lời Đức Chúa Trời được tôn trọng và dạy rõ ràng và có ích lợi. Cá nhân tôi tin quyết rằng vấn đề giáo phái không quan …

Read More »