Tag Archives: Tìm Người Công Chính

Tìm Người Công Chính

Tìm Người Công Chính Giê-rê-mi 5:1-5 “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:10-11). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời phán bảo Tiên tri Giê-rê-mi …

Read More »