Tag Archives: Tìm Sự Công Bình Ở Đâu? — Giê-rê-mi 5:26-31

Tìm Sự Công Bình Ở Đâu? — Giê-rê-mi 5:26-31

Tìm Sự Công Bình Ở Đâu? Giê-rê-mi 5:26-31 “Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng người mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian” …

Read More »