Tag Archives: Tìm Sự Trả Lời Của Chúa

Tìm Sự Trả Lời Của Chúa

  Tìm Sự Trả Lời Của Chúa Gióp 7:11-16 “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5-6). Câu hỏi …

Read More »