Tag Archives: Tin Cậy Đấng Toàn Năng Và Toàn Tri

Tin Cậy Đấng Toàn Năng Và Toàn Tri

Tin Cậy Đấng Toàn Năng Và Toàn Tri Thi-thiên 37:5-7; Thi-thiên 37:16-20 “Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao chúng ta cần phải “phó thác” mọi sự cho …

Read More »