Tag Archives: Tin Cậy Đức Chúa Trời

Tin Cậy Đức Chúa Trời

  Tin Cậy Đức Chúa Trời Sáng-thế Ký 6:11-22 “Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình; bởi đó người định tội thế gian, và trở nên người kế tự …

Read More »