Tag Archives: Tin Cậy Vâng Lời

Tin Cậy Vâng Lời

Tin Cậy Vâng Lời Giăng 11:38-40 “Đức Chúa Giê-xu lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao?” (câu 40). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ma-thê đã nói gì khi Chúa bảo lăn tảng đá …

Read More »