Tag Archives: Tin Mừng từ Thiên Thượng

Tin Mừng từ Thiên Thượng

Lu-ca 1:13-20 “Thiên sứ trả lời rằng: ‘Ta là Gáp-ri-ên, đứng trước mặt Đức Chúa Trời; Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng này’” (Lu-ca 1:19). Câu hỏi suy ngẫm: Thiên sứ được Đức Chúa Trời sai phái để báo tin mừng nào? Điều này …

Read More »