Tag Archives: Tình Chúa Bao La

Tình Chúa Bao La

Read More »

Tình Chúa Bao La

Tình Chúa Bao La . HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng Điện thoại: (201) 450-5782 Email: [email protected] Địa chỉ nhà thờ: 191 VAN NOSTRAND AVE JERSEY CITY, NJ 07305

Read More »

Tình Chúa Bao La

II Các Vua 21:1-18 “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ma-na-se đã cai trị đất nước như thế …

Read More »