Tag Archives: Tình Yêu Được Bày Tỏ Thế Nào? –Phi-lê-môn 1:8-12

Tình Yêu Được Bày Tỏ Thế Nào? –Phi-lê-môn 1:8-12

Tình Yêu Được Bày Tỏ Thế Nào? Phi-lê-môn 1:8-12 Câu gốc: “Vậy thì, anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển” (Rô-ma 15:7). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã dùng điều gì để kêu gọi …

Read More »