Tag Archives: Tội Ác Ngươi Sẽ Sửa Phạt Ngươi

Tội Ác Ngươi Sẽ Sửa Phạt Ngươi

Tội Ác Ngươi Sẽ Sửa Phạt Ngươi Văn Phẩm Nguồn Sống. Ngày 21/11/2016  Giê-rê-mi 2:18-19 “Tội ác ngươi sẽ sửa phạt ngươi, sự bội nghịch ngươi sẽ trách ngươi, nên ngươi khá biết và thấy rằng lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và chẳng có lòng kính sợ Ta, …

Read More »