Tag Archives: Tôi Đang Đầu Tư Dưới Đất?

Tôi Đang Đầu Tư Dưới Đất?

Ma-thi-ơ 6:24-34 “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Câu hỏi suy ngẫm: Người ta thường lo lắng nhất về những điều gì? Kinh Thánh dạy gì về …

Read More »