Tag Archives: Tôn Đấng Christ Làm Chúa

Tôn Đấng Christ Làm Chúa

Tôn Đấng Christ Làm Chúa ngày 30/11/2016 song voi Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 1:1-2 “…Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không …

Read More »