Tag Archives: Tôn Kính Chúa Giê-xu

Tôn Kính Chúa Giê-xu

Giăng 5:19-23 “…đặng ai nấy đều tôn kính Con, cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con, ấy là không tôn kính Cha, là Đấng đã sai Con đến” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Những việc Chúa Giê-xu làm chứng tỏ Ngài đồng nhất với Đức …

Read More »