Tag Archives: Trải Nghiệm Ơn Phước Chúa

Trải Nghiệm Ơn Phước Chúa

  Trải Nghiệm Ơn Phước Chúa Sáng-thế Ký 8:1-22 “Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê cùng các con trai người, mà phán rằng: Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất” (Sáng-thế Ký 9:1). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nô-ê nhận được điều gì trong …

Read More »