Tag Archives: Trong Cơn Tai Họa

Trong Cơn Tai Họa

Công-vụ các Sứ-đồ 5:17-33 “Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời: Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta” (câu 29). Câu hỏi suy ngẫm: Thầy tế lễ thượng phẩm và những người Sa-đu-sê có thái độ và hành động nào khi năng quyền của …

Read More »