Tag Archives: Trước Mặt Chúa

Trước Mặt Chúa

Giô-na 1:1-3 “Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa truyền cho Tiên tri Giô-na làm điều gì và ông đáp ứng ra sao? Giải thích ý nghĩa cụm từ được lặp đi lặp lại ở đây? Ông Giô-na đã …

Read More »