Tag Archives: Trưởng Thành trong Mối Liên Hệ

Trưởng Thành trong Mối Liên Hệ

Giăng 2:1-5 “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: “Hỡi đàn bà kia, Ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ Ta chưa đến” (Giăng 2:4). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ma-ri có hàm ý gì khi bà nói với Chúa rằng người ta không có rượu nữa? Câu trả lời của …

Read More »