Tag Archives: Từ Buồn Thảm Đến Vui Mừng

Từ Buồn Thảm Đến Vui Mừng

Giăng 5:1-9 “Phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi” (Thi-thiên 5:11a). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã làm gì khi Ngài đến Giê-ru-sa-lem? Người bệnh ba mươi tám năm được Chúa chữa lành như thế nào? Chúng ta học …

Read More »