Tag Archives: Vượt Cõi Chết vào Cõi Sống

Vượt Cõi Chết vào Cõi Sống

Giăng 5:24-30 “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: “Tin Chúa” …

Read More »