Tag Archives: Xấu Hổ Nhục Nhã

Xấu Hổ Nhục Nhã

Xấu Hổ Nhục Nhã Giê-rê-mi 2:26-27a “Lạy Đức Giê-hô-va, là sự trông cậy của Ít-ra-ên, những người nào bỏ Ngài đều sẽ bị xấu hổ!” (Giê-rê-mi 17:13a). Câu hỏi suy ngẫm: Nguyên nhân nào đem đến nỗi xấu hổ nhục nhã cho người Ít-ra-ên? Những ai phải mang sự xấu …

Read More »