Tag Archives: Xin Chúa Thương Xót Tha Tội cho Con

Xin Chúa Thương Xót Tha Tội cho Con

Thi-thiên 130:1-8 “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả Thi-thiên 130 cầu xin Chúa điều gì? Chúa phải …

Read More »