Tại sao Chúa cấm A-đam ăn trái cây biết điều thiện điều ác?

Tại sao Chúa cấm A-đam ăn trái cây biết điều thiện điều ác?

Sáng Thế Ký 2:16,17
“Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.”
Câu hỏi:
Sự nhận thức về điều tốt và điều xấu; hay sự phân biệt giữa điều thiện và điều ác là nhu cầu cần thiết của con người. Như vậy, tại sao Đức Chúa Trời tạo một loại cây gọi là cây “biết điều thiện và điều ác” đặt trong vườn Ê-đen và không cho phép A-đam và Ê-va ăn trái của cây đó?
Giải đáp:
Đức Chúa Trời dựng nên con người đầu tiên thật trọn vẹn và rất tốt lành, họ sống vui thỏa trong sự tương giao với Thiên Chúa trong vườn Ê-đen. A-đam và Ê-va không cần phải ăn trái cây “biết điều thiện và điều ác” vì họ vốn đã được dựng nên cách tốt đẹp rồi và họ vẫn sống hạnh phúc đó thôi! Nếu con người thật sự cần thiết phải biết phân biệt điều thiện và điều ác mà vẫn sống hạnh phúc, thì Thiên Chúa đã tạo dựng họ như vậy rồi.
Thực tế là sau khi A-đam và Ê-va ăn trái ấy, mọi sự đã trở nên tồi tệ hơn, chứ không tốt hơn chút nào. Tội lỗi đã lan truyền vào dòng dõi loài người cho đến ngày nay. Lịch sử loài người từ xưa đến nay đã chứng minh điều ấy, không cần phải kể ra đây vì không đủ giấy mực để viết!!
Sau khi A-đam và Ê-va ăn trái cây biết điều thiện và điều ác, ngay lập tức, ông bà biết mình đã phạm tội, họ đã kinh nghiệm về tội lỗi mà trước đó họ không kinh nghiệm:
1/ Họ sợ hãi (3:10a).
2/ Họ xấu hổ vì trần truồng (3:10b).
3/ Họ trốn tránh Thiên Chúa (3:10c).
Như vậy, họ đã biết như thế nào là điều ác, và như thế nào là điều thiện: Điều ác là họ đã nghe theo lời xúi dục của Sa-tan mà không nghe theo lời Thiên Chúa dạy. Đồng thời, họ cũng biết điều thiện là khước từ lời dối trá của Sa-tan mà vâng giữ lời Thiên Chúa (không ăn trái đó). Thực tế đã chứng minh con người không cần phải ăn trái cây đó để biết điều thiện và điều ác. Hơn thế nữa, sau khi con người đã biết điều thiện và điều ác, con người cũng chẳng thể chuyên tâm làm điều thiện nhưng cứ lầm lạc trong điều ác. Thi Thiên 14:3 nói “Chẳng có ai làm điều lành, dầu một người cũng không.”
Điều A-đam khi xưa và con người ngày nay thật sự cần là: vâng phục lời dạy của Thiên Chúa một cách trọn vẹn.
Trần đình Tâm
Tháng 2, 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *