Thần Học

MÔI-SE

Môi-se thưa rằng: Tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài! Xuất Ê-díp-tô ký 33:18 Vào thời điểm Môi-se cầu xin được thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, ông đang ở trên núi Sinai cầu thay cho tuyển dân Israel. Ông cầu xin Chúa không …

Read More »

Đức Chúa Trời Làm Điều Tốt Cho Tôi

Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi Sáng thế ký 50:20 Mặc dù Giô-sép đã sống tại Ai-cập trong phần lớn cuộc đời của mình, nhưng có thể xem ông là người đại diện tốt nhất cho những người Do Thái …

Read More »

Tại sao…. ?

https://www.gotquestions.org Câu hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời lại để những điều tốt lành đến với người xấu? Trả lời: Câu hỏi này tương tự với câu hỏi: “Tại sao Đức Chúa Trời lại để những điều tồi tệ xảy ra cho người tốt?” Cả hai câu hỏi đều đề cập …

Read More »

Lucifer

Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao (Ê-sai 14:14).  Tên gọi Lucifer xuất phát từ tiếng Latin có nghĩa là “người nắm giữ ánh sáng.” Một số giáo phụ của hội thánh gọi Satan là Lucifer khi họ giải thích câu Kinh …

Read More »

Điều Gì Thúc Đẩy Bạn Hầu Việc Chúa?

Mục Sư Rick Warren “Chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người.” (Rô-ma 12:3 – BTT) Hầu hết mọi người ngày nay đều đang chạy theo nhịp sống quá nhanh, …

Read More »

NĂM LẼ THẬT ÍT ĐƯỢC BIẾT ĐẾN VỀ CÁC MỤC SƯ

Mục sư Joe McKeever Chuyển ngữ: Mục sư Phạm Hữu Đạt “Anh em hãy giữ lấy chính mình và cả đàn chiên mà Ðức Thánh Linh đã lập anh em làm những người coi sóc. Hãy chăn giữ hội thánh của Ðức Chúa Trời, là hội mà Ngài đã mua …

Read More »

Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi

Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Thi thiên 23:1 Những lời này trở nên quen thuộc với tất cả chúng ta. Đây là lời công bố của Đa-vít, và của những ai đặt đức tin nơi Chúa Giê-su Christ. Nếu chúng ta phát …

Read More »

Mọi Cuộc Đời Đều Quan Trọng

Mục Sư Rick Warren  “Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” (I Sa-mu-ên 16:7 – BTT) Tất cả mọi cuộc đời đều thiêng liêng.  Chính tư tưởng cho rằng “có một số đời sống quan trọng …

Read More »

Tôi Là Người Giữ Em Tôi Sao?

“Đức Giê-hô-va hỏi Ca-in rằng: A-bên, em ngươi, ở đâu? Thưa rằng: Tôi không biết; tôi là người giữ em tôi sao?” (Sáng Thế Ký 4:9) Giống như Ca-in và A-bên, bạn và tôi đã bước vào thế giới này như là những con cái của Adam. Như mọi đứa …

Read More »