Thần Học

Cơ Đốc Giáo Dục

Dẫn nhập: Cơ đốc Giáo dục là gì? Chúng ta hãy nghe các phát biểu sau đây: – Cơ Đốc Giáo Dục là một kinh nghiệm học hỏi nhờ đó chúng ta được biết Đức Chúa Trời và kinh nghiệm về Ngài như được mặc khải qua Chúa Cứu Thế …

Read More »

Kính Sợ Đức Giê-hô-va Là Khởi Đầu Sự Khôn Ngoan

Sự khôn ngoan là điều cần nhứt; vậy, khá cầu lấy sự khôn ngoan; Hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng. Châm ngôn 4:7 Từ “cần nhứt” có nguồn gốc từ tiếng Latin “primus” có nghĩa là đầu tiên. Sự khôn ngoan là điều đầu …

Read More »

12 Bài Học Truyền Cảm Hứng Nhất Về Người Lãnh Đạo

12 Bài Học Truyền Cảm Hứng Nhất Về Người Lãnh Đạo Trong Kinh Thánh Kinh Thánh đã được viết cách đây hàng ngàn năm. Trong thực tế trải qua dòng lịch sử, nó  là nguyên nhân của nhiều điều tốt cũng như gây nên những cớ vấp phạm. Một số …

Read More »

Bình An Hay Gươm Giáo?

Ta Đến, Không Phải Để Đem Bình An, Mà Là Gươm Giáo.  “Chớ tưởng Ta đến để đem bình an cho thế gian; Ta đến, không phải để đem bình an, mà là gươm giáo.  Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, nàng dâu với …

Read More »

NĂM LẼ THẬT ÍT ĐƯỢC BIẾT ĐẾN VỀ CÁC MỤC SƯ

Mục sư Joe McKeever Chuyển ngữ: Mục sư Phạm Hữu Đạt “Anh  em hãy giữ lấy chính mình và cả đàn chiên mà Ðức Thánh Linh đã lập anh  em làm những người coi sóc. Hãy chăn giữ hội thánh của Ðức Chúa Trời, là hội mà Ngài đã mua …

Read More »

Thần Học Thay Thế

Định nghĩa đơn giản nhất của thần học thay thế là ám chỉ đến tất cả những ai tin rằng Hội Thánh đã thay thế Y-sơ-ra-ên trong những lời tiên tri của Đức Chúa Trời. Lý lẽ của điều nầy là: Tình trạng không vâng phục và tội lỗi của …

Read More »

Tin Lành Thịnh Vượng?

“Một số hội thánh ngày nay không đề cập gì đến sự đau khổ. Micro chỉ dành cho những người nói rằng Chúa đã chữa lành họ, trong khi những người khác vẫn đang trong cơn hoạn nạn thì cảm thấy xấu hổ và im lặng, hoặc bị dẫn đi …

Read More »