The Beauty of Brokenness (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  31/5/2017

The Beauty of Brokenness

My sacrifice, O God, is a broken spirit. Psalm 51:17

Kintsugi is a centuries-old Japanese art of mending broken pottery. Gold dust mixed with resin is used to reattach broken pieces or fill in cracks, resulting in a striking bond. Instead of trying to hide the repair, the art makes something beautiful out of brokenness.

The Bible tells us that God also values our brokenness, when we are genuinely sorry for a sin we have committed. After David engaged in adultery with Bathsheba and plotted the death of her husband, the prophet Nathan confronted him, and he repented. David’s prayer afterwards gives us insight into what God desires when we have sinned: “You do not delight in sacrifice, or I would bring it; you do not take pleasure in burnt offerings. My sacrifice, O God, is a broken spirit; a broken and contrite heart you, God, will not despise” (Ps. 51:16–17).

Loving Father, I want to bring You joy by having a humble and repentant heart today.

When our heart is broken over a sin, God mends it with the priceless forgiveness generously offered by our Savior at the cross. He receives us with love when we humble ourselves before Him, and closeness is restored.

How merciful is God! Given His desire for a humble heart and the breathtaking beauty of His kindness, may another scriptural prayer be ours today: “Search me, God, and know my heart; test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting” (Ps. 139:23–24).

Psalm 51New International Version (NIV)

Psalm 51[a]

For the director of music. A psalm of David. When the prophet Nathan came to him after David had committed adultery with Bathsheba.

Have mercy on me, O God,
    according to your unfailing love;
according to your great compassion
    blot out my transgressions.
Wash away all my iniquity
    and cleanse me from my sin.

For I know my transgressions,
    and my sin is always before me.
Against you, you only, have I sinned
    and done what is evil in your sight;
so you are right in your verdict
    and justified when you judge.
Surely I was sinful at birth,
    sinful from the time my mother conceived me.
Yet you desired faithfulness even in the womb;
    you taught me wisdom in that secret place.

Cleanse me with hyssop, and I will be clean;
    wash me, and I will be whiter than snow.
Let me hear joy and gladness;
    let the bones you have crushed rejoice.
Hide your face from my sins
    and blot out all my iniquity.

10 Create in me a pure heart, O God,
    and renew a steadfast spirit within me.
11 Do not cast me from your presence
    or take your Holy Spirit from me.
12 Restore to me the joy of your salvation
    and grant me a willing spirit, to sustain me.

13 Then I will teach transgressors your ways,
    so that sinners will turn back to you.
14 Deliver me from the guilt of bloodshed, O God,
    you who are God my Savior,
    and my tongue will sing of your righteousness.
15 Open my lips, Lord,
    and my mouth will declare your praise.
16 You do not delight in sacrifice, or I would bring it;
    you do not take pleasure in burnt offerings.
17 My sacrifice, O God, is[b] a broken spirit;
    a broken and contrite heart
    you, God, will not despise.

18 May it please you to prosper Zion,
    to build up the walls of Jerusalem.
19 Then you will delight in the sacrifices of the righteous,
    in burnt offerings offered whole;
    then bulls will be offered on your altar.

 

Loving Father, I want to bring You joy by having a humble and repentant heart today.

Godly sorrow leads to joy.

Vẻ Đẹp Của Tấm Lòng Tan Vỡ

Thánh Thi 511934 Vietnamese Bible (VIET)

51  Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhơn từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa.

Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, Và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi.

Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi.

Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa; Hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, Và được thanh sạch khi Chúa xét đoán.

Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.

Nầy, Chúa muốn sự chơn thật nơi bề trong; Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi.

Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch; Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết,

Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ, Để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc.

Xin Chúa ngảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi, Và xóa hết thảy sự gian ác tôi.

10 Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.

11 Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa.

12 Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, Dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi.

13 Bấy giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm, Và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa.

14 Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, Xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết, Thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi khen sự công bình của Chúa.

15 Chúa ơn, xin mở mắt tôi, Rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa.

16 Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy, tôi chắc đã dâng; Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa:

17 Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu.

18 Cầu xin Chúa hãy làm lành cho Si-ôn tùy ý tốt Ngài; Hãy xây cất các vách tường của Giê-ru-sa-lem.

19 Bấy giờ Chúa sẽ ưa thích các của lễ công bình, Của lễ thiêu, và các con sinh dâng trọn; Bấy giờ người ta sẽ dâng bò đực trên bàn thờ của Chúa.

 

Sinh tế đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm linh đau thương. Thi thiên 51:17

Kintsugi là một bộ môn nghệ thuật lâu đời của người Nhật Bản nhằm sửa lại những món đồ gốm bị vỡ. Bụi vàng được hòa với nhựa thông rồi được dùng để dán lại những mảnh vỡ hoặc để lấp đầy những vết nứt và kết quả là chúng dính chặt với nhau. Thay vì cố gắng để che giấu chỗ được sửa lại, thì bộ môn nghệ thuật này cố gắng làm điều gì đó để món đồ bị vỡ đó trở nên đẹp hơn.

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời xem trọng giá trị của tấm lòng tan vỡ, khi chúng ta ăn năn thật sự về tội lỗi mà mình đã phạm. Sau khi Đa-vít phạm tội ngoại tình cùng Bát-sê-ba và tìm cách giết hại chồng của bà, tiên tri Na-than đã lên án ông và ông đã ăn năn. Lời cầu nguyện của Đa-vít sau sự việc này đã giúp chúng ta hiểu hơn điều Đức Chúa Trời mong đợi ở chúng ta khi phạm tội: “Vì Chúa không ưa thích sinh tế, dù con có hiến dâng. Tế lễ thiêu cũng không đẹp lòng. Sinh tế đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm linh đau thương; Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu” (Thi. 51:16–17).

Khi tấm lòng chúng ta tan vỡ vì cớ tội lỗi đã phạm, Đức Chúa Trời sẽ sửa lại điều đó bằng tấm lòng tha thứ rời rộng được ban cho bởi Chúa Cứu Thế trên cây thập tự. Ngài đón nhận chúng ta bằng tình yêu thương khi chúng ta hạ mình xuống trước Ngài và khi đó mối liên hệ sẽ được phục hồi.

Đức Chúa Trời thật là Đấng giàu lòng thương xót! Bởi sự ao ước nhìn thấy tấm lòng hạ mình và vẻ đẹp không gì sánh nổi của lòng nhân từ Ngài, mong ước rằng những lời cầu nguyện trong Kinh Thánh cũng là những lời cầu xin của chúng ta hôm nay: “Đức Chúa Trời ôi! Xin tra xét con và biết lòng con; xin thử nghiệm con và biết tư tưởng con; thử xem con có lối ác nào không, và dẫn con vào con đường đời đời” (Thi. 139:23–24).

Lạy Cha yêu thương, hôm nay con muốn dâng lên Ngài niềm vui đến từ tấm lòng hạ mình ăn năn của con.

Sự đau buồn theo ý Chúa sẽ dẫn đến sự vui mừng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *