The Perfect Gift by ODB Anh Viet

The Perfect Gift by ODB Anh Viet

Offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship. Romans 12:1

The weeks after Christmas are the busiest time of year in the US for merchandise returns as people trade unwanted gifts for what they really want. Yet you probably know a few people who always seem to give the perfect gift. How do they know just what another person values and what is right for the occasion? The key to successful gift-giving is not money; it’s listening to others and taking a personal interest in what they enjoy and appreciate.

This is true for family and friends. But what about God? Is there anything meaningful or valuable that we can give to God? Is there anything He doesn’t already have?

Dear Lord, I’m Yours. I want to offer myself to You—heart, mind, and will.

Romans 11:33–36, a song of praise to God for His great wisdom, knowledge, and glory, is followed by a call to give ourselves to Him. “Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship” (12:1). Instead of being shaped by the world around us, we are to be “transformed by the renewing of [our] mind” (v. 2).

What’s the best gift we can give to God today? In gratitude, humility, and love we can give ourselves completely to Him—heart, mind, and will. It’s just what the Lord is longing to receive from each of us.

Dear Lord, I’m Yours. I want to offer myself to You—heart, mind, and will—in humble service and in thankful worship for all You have done for me.

The best gift we can give to God is ourselves.

Món Quà Hoàn Hảo

Dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Rô-ma 12:1

Ở nước Mỹ, những tuần lễ sau Giáng Sinh là thời gian trao đổi hàng hóa náo nhiệt nhất năm khi người dân đi đổi những món quà không mong muốn để lấy thứ họ thực sự muốn. Tuy vậy, chắc bạn cũng biết rằng ít có ai tặng những món quà như ý. Làm sao họ biết người khác chuộng thứ gì và thứ gì là thích hợp cho dịp này? Chìa khóa để tặng quà thành công không phải là giá trị của món quà; mà là lắng nghe người khác và quan tâm đến điều họ thích và coi trọng.

Điều này đúng với gia đình và bạn bè. Nhưng với Chúa thì sao? Có điều gì ý nghĩa hay giá trị mà chúng ta có thể dâng cho Chúa? Có điều gì mà Ngài chưa có không?

Rô-ma 11:33-36 là bài ca ngợi khen Chúa về sự khôn ngoan, hiểu biết và vinh hiển của Ngài, kế đến là lời kêu gọi dâng mình cho Chúa. “Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em (12:1). Thay vì để thế giới xung quanh định hình chúng ta, chúng ta phải được “biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình” (c.2).

Hôm nay, món quà tốt nhất chúng ta có thể dâng cho Chúa là gì? Với lòng biết ơn, sự khiêm nhường và tình yêu, chúng ta có thể dâng chính mình cho Ngài—cả tấm lòng, tâm trí và ý chí. Đó là điều Chúa đang mong nhận được từ mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa, con thuộc về Ngài. Con muốn dâng chính mình con cho Ngài—cả tấm lòng, tâm trí và ý chí—qua sự phục vụ khiêm nhường và sự thờ phượng trong tinh thần biết ơn về mọi điều Ngài đã làm cho con.

Món quà tốt nhất chúng ta có thể dâng cho Chúa là chính chúng ta.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *