The Snake and the Tricycle (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  26/8/2017

The Snake and the Tricycle

I myself have carefully investigated everything from the beginning. Luke 1:3

For years, I had retold a story from a time in Ghana when my brother and I were toddlers. As I recalled it, he had parked our old iron tricycle on a small cobra. The trike was too heavy for the snake, which remained trapped under the front wheel.

But after my aunt and my mother had both passed away, we discovered a long-lost letter from Mom recounting the incident. In reality, I had parked the tricycle on the snake, and my brother had run to tell Mom. Her eyewitness account, written close to the actual event, revealed the reality.

Jesus came to give us peace with God.

The historian Luke understood the importance of accurate records. He explained how the story of Jesus was “handed down to us by those who from the first were eyewitnesses” (Luke 1:2). “I too decided to write an orderly account for you,” he wrote to Theophilus, “so that you may know the certainty of the things you have been taught” (vv. 3–4). The result was the gospel of Luke. Then, in his introduction to the book of Acts, Luke said of Jesus, “After his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive” (Acts 1:3).

Our faith is not based on hearsay or wishful thinking. It is rooted in the well-documented lLuke 1:1-4New International Version (NIV)

Introduction

Many have undertaken to draw up an account of the things that have been fulfilled[a] among us, just as they were handed down to us by those who from the first were eyewitnesses and servants of the word.With this in mind, since I myself have carefully investigated everything from the beginning, I too decided to write an orderly account for you, most excellent Theophilus, so that you may know the certainty of the things you have been taught.

ife of Jesus, who came to give us peace with God. His Story stands.

 

Father, our hope is in Your Son. Thank You for preserving His story for us in the pages of the Bible.

Genuine faith is rooted in reason.

By Tim Gustafson | See Other Authors

INSIGHT:

Luke was a highly educated physician in the Greek academic tradition. As a result, his word choice and grammar are eloquent and descriptive. Today’s reading is an introduction to his narrative of the life of Christ. We can be assured that what Luke writes is not based on hearsay but is deeply rooted in a well-documented eyewitnessrecord of Jesus as the Christ. Luke acknowledges that other trustworthy biographies of Jesus of Nazareth had preceded his account. But he felt compelled to write his own eyewitness narrative. It’s interesting to note that the book is addressed to Theophilus, which in Greek means “lover of God.” Most believe Theophilus was an actual person, but others say this name is a term that could refer to any of us who are lovers of God and yearn to learn more about His dear Son.

How does knowing eyewitnesses wrote the Gospel accounts of Christ encourage you in your spiritual life? 

For further study read Beyond Reasonable Doubt at discoveryseries.org/q0411. Dennis Fisher

Rắn Và Xe Đạp Ba Bánh

Lu-ca 1:1-41934 Vietnamese Bible (VIET)

 Hỡi Thê-ô-phi-lơ quí nhơn, vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta,

theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta,

vậy, sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông,

để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn.

 

[Chính tôi] cẩn thận tra cứu mọi việc từ đầu. Lu-ca 1:3

Suốt nhiều năm, tôi đã kể lại một câu chuyện thời còn ở Ghana khi anh tôi và tôi chỉ mới biết đi. Tôi còn nhớ anh tôi đã đậu chiếc xe ba bánh cũ kỹ của chúng tôi trên một con rắn hổ mang nhỏ. Chiếc xe quá nặng nên con rắn bị kẹt dưới bánh trước.

Sau khi dì tôi và mẹ đều qua đời, chúng tôi phát hiện một bức thư đã lạc mất từ lâu, trong đó mẹ tôi kể lại sự việc xảy ra. Trên thực tế, tôi đã đậu chiếc xe ba bánh trên con rắn, và anh tôi đã chạy đi báo cho mẹ biết. Bức thư mô tả điều bà tận mắt nhìn thấy, được viết sát với sự kiện có thật, đã làm rõ câu chuyện này.

Sử gia Lu-ca hiểu tầm quan trọng của việc ghi lại cách chính xác. Ông giải thích cách câu chuyện Chúa Jêsus được “những người đã từng chứng kiến từ ban đầu truyền lại cho chúng ta” (Lu-ca 1:2). Ông viết cho Thê-ô-phi-lơ rằng: “Tôi thiết tưởng cũng nên theo thứ tự mà viết cho ngài, để ngài biết những điều mình đã học là chắc chắn” (c.3–4). Kết quả là sách Phúc Âm Lu-ca ra đời. Rồi trong phần giới thiệu sách Công Vụ Các Sứ Đồ, Lu-ca nói về Chúa Jêsus rằng: “Ngài cũng dùng nhiều cách chứng tỏ cho các sứ đồ rằng Ngài đang sống sau khi đã chịu chết, và hiện đến với họ” (Công vụ 1:3).

Đức tin chúng ta không dựa vào tin đồn hay điều mơ tưởng, mà dựa trên cuộc đời xác thực của Chúa Jêsus. Ngài là Đấng đã đến để khiến chúng ta hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Câu chuyện của Ngài vẫn mãi trường tồn.

Lạy Cha, niềm hi vọng của chúng con đặt nơi Con Ngài. Tạ ơn Ngài đã bảo tồn câu chuyện của Ngài trong những trang Kinh Thánh để chúng con biết về Ngài.

Đức tin thật luôn đi kèm với lý trí.

bởi Tim Gustafson | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI:

Lu-ca là một bác sĩ có học thức cao trong truyền thống giáo dục Hy Lạp. Do đó, cách ông lựa chọn từ ngữ và ngữ pháp rất hùng hồn và mang tính miêu tả. Phần Kinh Thánh hôm nay là phần giới thiệu cho câu chuyện ông kể về cuộc đời Đấng Christ. Chúng ta có thể chắc chắn rằng điều Lu-ca viết không dựa trên tin đồn, nhưng dựa trên một nguồn tài liệu của người đã tận mắt chứng kiến về Chúa Jêsus Christ. Lu-ca thừa nhận rằng đã có những tài liệu đáng tin cậy khác về Jêsus người Na-xa-rét trước tài liệu của ông. Nhưng ông cảm thấy buộc phải viết để tường thuật lại những gì mình tận mắt chứng kiến. Thật thú vị để lưu ý rằng sách này được viết cho Thê-ô-phi-lơ, trong tiếng Hy Lạp nghĩa là “người yêu mến Đức Chúa Trời.” Phần lớn mọi người tin rằng Thê-ô-phi-lơ là một người thật, nhưng cũng có người cho rằng tên này là một từ chỉ về bất cứ ai trong chúng ta là người yêu mến Đức Chúa Trời và khao khát học biết về Con yêu dấu của Ngài.

Việc biết rằng những người tận mắt chứng kiến đã viết lại những sách Phúc Âm về Đấng Christ khích lệ bạn trong đời sống thuộc linh của mình thế nào?

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *