The Talking Tree by ODB Anh & Viet

The Talking Tree by ODB Anh & Viet

He himself bore our sins” in his body on the cross. 1 Peter 2:24

One of the earliest Christian poems in English literature is “The Dream of the Rood.” The word rood comes from the Old English word rod or pole and refers to the cross on which Christ was crucified. In this ancient poem the crucifixion story is retold from the perspective of the cross. When the tree learns that it is to be used to kill the Son of God, it rejects the idea of being used in this way. But Christ enlists the help of the tree to provide redemption for all who will believe.

In the garden of Eden, a tree was the source of the forbidden fruit that our spiritual parents tasted, causing sin to enter the human race. And when the Son of God shed His blood as the ultimate sacrifice for all of humanity’s sin, He was nailed to a tree on our behalf. Christ “bore our sins in his body on the cross” (1 Peter 2:24).

The cross is the turning point for all who trust Christ for salvation.

The cross is the turning point for all who trust Christ for salvation. And ever since the crucifixion, it has become a remarkable symbol that represents the sacrificial death of the Son of God for our deliverance from sin and death. The cross is the inexpressibly wonderful evidence of God’s love for us.

Lord, may my heart give You praise whenever I see a cross, for You gave Yourself for me in love.

Christ gave His life on the tree for our salvation.

Cây Biết Nói

Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. I Phi-e-rơ 2:24

Một trong những bài thơ Cơ Đốc ra đời sớm nhất trong văn học Anh là “The Dream of the Rood” [tạm dịch: Giấc Mơ của Cây Gỗ]. Từ rood xuất phát từ tiếng Anh cổ có nghĩa là cây gậy hoặc cây cột, từ này chỉ về thập tự giá mà Đấng Christ bị đóng đinh. Trong bài thơ cổ này, câu chuyện đóng đinh được kể lại từ góc độ của cây thập tự. Khi cây gỗ này biết rằng nó được dùng để giết Con Đức Chúa Trời, nó từ chối ý tưởng được dùng theo cách này. Nhưng Đấng Chirst nhờ sự giúp đỡ của cây gỗ này để đem đến sự cứu chuộc cho mọi kẻ tin.

Trong vườn Ê-đen, cây là nguồn gốc của trái cấm mà tổ phụ thuộc linh của chúng ta đã nếm, khiến tội lỗi bước vào nhân loại. Và khi Con Đức Chúa Trời đổ huyết Ngài làm sinh tế cuối cùng cho mọi tội lỗi của nhân loại, Ngài đã bị đóng đinh vào cây gỗ thay cho chúng ta. Đấng Christ “mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ” (I Phi. 2:24).

Thập tự giá là bước ngoặc cho tất cả những ai tin cậy Đấng Christ để được cứu. Và kể từ sự kiện Chúa Jêsus đóng đinh, thập tự giá đã trở thành biểu tượng quan trọng đại diện cho sự chết hy sinh của Con Đức Chúa Trời để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. Thập tự giá là bằng chứng tuyệt vời không sao tả xiết về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta.

Lạy Chúa, nguyện lòng con ngợi khen Ngài mỗi khi nhìn thấy cây thập tự, bởi Ngài đã yêu thương con đến nỗi phó mạng sống mình vì con.

Đấng Christ đã phó mạng sống Ngài trên cây gỗ để cứu chuộc chúng ta.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *