Trắng Hơn Tuyết

Trắng Hơn Tuyết


“Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch; cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết” – Thi-thiên 51:7 

Vua Đa-vít là một người kính sợ và tin cậy Chúa từ khi còn rất nhỏ và ông được Chúa đại dụng trong nhiều công việc từ thuở niên thiếu cho đến khi làm vua dân Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, Vua Đa-vít cũng có những lúc làm theo ý riêng và phạm tội cùng Đức Chúa Trời nên ông cũng đã bị Chúa xử phạt. Khoảng một năm sau khi vua Đa-vít đã phạm tội ngoại tình với bà Bát-sê-ba và tội giết người (II Sa-mu-ên 11-12); tiên tri Na-than đã đến để chỉ ra tội lỗi của ông; và vua Đa-vít đã viết Thi Thiên này. Ông đã hết lòng ăn năn tội lỗi của mình và kêu cầu sự thương xót, tha thứ của Chúa. Vì vậy mà Thi Thiên 51 được gọi là “Thi Thiên sám hối – ăn năn”. 

Vua Đa-vít nhận biết rằng ông đã phạm tội với Chúa. Ông thật ăn năn và cần Chúa tha thứ, ông nói, “Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa; hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, và được thanh sạch khi Chúa xét đoán” (Thi-thiên 51:3-4). Thêm vào đó, vua Đa-vít nhận biết rằng chỉ có Chúa mới rửa sạch tội lỗi của ông và làm cho ông tinh sạch, “trắng hơn tuyết”, và ông đã kêu cầu khẩn thiết xin Chúa tha tội và giúp ông sống đẹp lòng Ngài; “Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch; Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết” (Thi-thiên 51:7). 

Ở đây, vua Đa-vít nhắc đến “chùm kinh giới”, là ”biểu hiện cho sự tinh sạch” cùng với huyết (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:22, Lê-vi Ký 14:4,6,49, 51-52), và ông biết rằng chỉ bởi huyết có thể làm cho ông được trắng hơn tuyết. Những thầy tế-lễ thời Cựu Ước đã dùng “nhành kinh giới”, một loại cây có lá nhiều, để rảy máu hoặc nước lên người theo nghi lễ làm sạch cho người bị bệnh phong hoặc khi chạm vào xác chết (Lê-vi Ký 14:6; Dân-số Ký 19:16-19). Vua Đa-vít khao khát được thanh tẩy khỏi sự ô uế đạo đức của mình; ông xin Chúa “lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi” ông; ông cầu xin, “Chúa ôi! Chúa là thiện, sẵn tha thứ cho, an sự nhân từ dư dật cho những người kêu cầu cùng Chúa” (Thi-thiên 86:5). Trong sự tha thứ của Chúa, Ngài rửa sạch mọi tội lỗi và làm cho linh hồn tinh sạch, như vua Đa-vít nói, “Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu” (Thi thiên 103:12); và lời tiên tri Mi-chê bày tỏ, “Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, giập sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài; và ném hết thảy tội lỗi chúng nó xuống đáy biển” (Mi-chê 7:19).Ngày nay, chúng ta không còn phải nhờ vào huyết của những của lễ sinh tế để rửa sạch tội; nhưng chúng ta nhìn vào Chúa Giê-xu, “…Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi” (Hê-bơ-rơ 9:26b); và chính huyết của Ngài đủ khiến chúng ta “trắng hơn tuyết” (Thi Thiên 51:7b). 

Học theo gương Vua Đa-vít, chúng ta cần phải hết lòng ăn năn, xưng tội mình ra và cầu xin Chúa tẩy sạch chúng ta từ bên trong, “Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch; cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết” (Thi-thiên 51:7). Chỉ có huyết Chúa Giê-xu mới có thể rửa sạch mọi tội lỗi chúng ta! Chúng ta là những con người yếu đuối; thường phạm tội – cố tình hay vô tình – cùng Chúa; vì vậy, tâm linh chúng ta cần được thanh tẩy, đổi mới thường xuyên. Nguyện xin Chúa giúp chúng con sống thánh khiết theo Lời Ngài; xin tha thứ tội lỗi chúng con; xin cho chúng con biết ăn năn, xưng tội với Ngài, và hết lòng sống làm sáng Danh Chúa; hầu cho đời sống chúng con là chúng nhân tốt lành bày tỏ Tin Lành của Ngài cho những người chung quanh! A-men! 


Xin Ngài gội rửa sạch trong, 
Làm nên người mới trọn lòng theo Cha! 
Ngài nghe và sẽ thứ tha, 
Còn ban phước hạnh, cứu ra lạc lầm, 
Bồng ta qua khỏi hố hầm, 
Là nơi ma-quỷ giam cầm tín nhân! 
Sức Ngài dư dật ta cần, 
Quay về bên Chúa, cậy ân điển Ngài! 

Ngọc-Huỳnh-Bích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *