Trusting God Even If– Daniel 3:17 (Anh & Việt)

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  6/12/2017

Trusting God Even If

The God we serve is able to deliver us. Daniel 3:17

Due to an injury that occurred in 1992, I suffer from chronic pain in my upper back, shoulders, and neck. During the most excruciating and disheartening moments, it’s not always easy to trust or praise the Lord. But when my situation feels unbearable, God’s constant presence comforts me. He strengthens me and reassures me of His unchanging goodness, limitless power, and sustaining grace. And when I’m tempted to doubt my Lord, I’m encouraged by the determined faith of Shadrach, Meshach, and Abednego. They worshiped God and trusted He was with them, even when their situation seemed hopeless.

When King Nebuchadnezzar threatened to throw them into a blazing furnace if they didn’t turn away from the true God to worship his golden statue (Dan. 3:13–15), these three men displayed courageous and confident faith. They never doubted the Lord was worthy of their worship (v. 17), “even if” He didn’t rescue them from their current predicament (v. 18). And God didn’t leave them alone in their time of need; He joined and protected them in the furnace (vv. 24–25).

The God we serve is able to deliver us. Daniel 3:17

God doesn’t leave us alone either. He remains with us through trials that can feel as destructive as Nebuchadnezzar’s furnace. Even if our suffering doesn’t end on this side of eternity, God is and always will be mighty, trustworthy, and good. We can rely on His constant and loving presence.

Daniel 3:13-25New International Version (NIV)

13 Furious with rage, Nebuchadnezzar summoned Shadrach, Meshach and Abednego. So these men were brought before the king, 14 and Nebuchadnezzar said to them, “Is it true, Shadrach, Meshach and Abednego, that you do not serve my gods or worship the image of gold I have set up? 15 Now when you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe and all kinds of music, if you are ready to fall down and worship the image I made, very good. But if you do not worship it, you will be thrown immediately into a blazing furnace. Then what god will be able to rescue you from my hand?”

16 Shadrach, Meshach and Abednego replied to him, “King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. 17 If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and he will deliver usa] from Your Majesty’s hand. 18 But even if he does not, we want you to know, Your Majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up.”

19 Then Nebuchadnezzar was furious with Shadrach, Meshach and Abednego, and his attitude toward them changed. He ordered the furnace heated seven times hotter than usual20 and commanded some of the strongest soldiers in his army to tie up Shadrach, Meshach and Abednego and throw them into the blazing furnace. 21 So these men, wearing their robes, trousers, turbans and other clothes, were bound and thrown into the blazing furnace. 22 The king’s command was so urgent and the furnace so hot that the flames of the fire killed the soldiers who took up Shadrach, Meshach and Abednego, 23 and these three men, firmly tied, fell into the blazing furnace.

24 Then King Nebuchadnezzar leaped to his feet in amazement and asked his advisers, “Weren’t there three men that we tied up and threw into the fire?”

They replied, “Certainly, Your Majesty.”

25 He said, “Look! I see four men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the fourth looks like a son of the gods.”

 

Lord, thank You for being with us, no matter what we’re going through.

Share this prayer from our Facebook page: Facebook.com/ourdailybread.

Faith relies on our Almighty God’s unchanging character, not on our circumstances.

Dù Thế Nào Vẫn Tin Cậy Chúa

Đa-ni-ên 3:13-25New Vietnamese Bible (NVB)

13 Bấy giờ vua Nê-bu-cát-nết-sa nổi giận, ra lệnh điệu Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết Nê-gô đến. Vừa khi điệu đến, 14 vua tra hỏi: “Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết Nê-gô, có phải thật sự các ngươi không thờ thần ta, cũng không quỳ lạy pho tượng vàng ta đã dựng lên không? 15 Bây giờ, khi nghe tiếng kèn, sáo, đàn lia, đàn tam giác, đàn hạc, trống và tất cả các loại nhạc khí khác, các ngươi có sẵn sàng sấp mình xuống thờ lạy pho tượng vàng ta truyền đúc nên không? Nếu các ngươi không chịu lạy pho tượng, các ngươi sẽ bị quăng ngay lập tức vào lò lửa cháy phừng phừng. Thế thì thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta?”

16 Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết Nê-gô đáp: “Muôn tâu bệ hạ, chúng tôi không cần phải biện minh về vấn đề này. 17 Nếu sự việc như vậy thì Đức Chúa Trời mà chúng tôi đang phục vụ có khả năng để giải cứu chúng tôi khỏi lò lửa cháy phừng phừng và Ngài sẽ giải cứu chúng tôi khỏi tay bệ hạ. 18 Còn nếu như Ngài không giải cứu chúng tôi, xin bệ hạ biết chắc rằng chúng tôi vẫn không thờ các thần của bệ hạ, cũng không quỳ lạy pho tượng vàng bệ hạ đã cho dựng lên.” 19 Đến đây, vua Nê-bu-cát-nết-sa đầy giận dữ biến sắc mặt đối với Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết Nê-gô. Vua ra lệnh đốt lò lửa nóng hơn bình thường gấp bảy lần, 20 và truyền cho các binh sĩ mạnh nhất trong quân đội trói chặt Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết Nê-gô, quăng vào lò lửa cháy phừng phừng. 21 Vậy ba người này bị trói với đầy đủ quần, áo, khăn xếp, và các thứ y phục khác trên mình, và quăng vào lò lửa đang cháy phừng phừng. 22 Vì lệnh vua quá gấp, và lò nóng quá độ, nên luồng lửa phực lên thiêu chết các binh sĩ khi khiêng Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết Nê-gô quăng vào lò; 23 còn ba người này, Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết Nê-gô, vẫn bị trói, rơi vào lò lửa cháy phừng phừng.

Ba Bạn Đa-ni-ên Được Giải Cứu

24 Vua Nê-bu-cát-nết-sa bỗng sửng sốt đứng phắt dậy, hỏi các quần thần: “Có phải chúng ta quăng ba người bị trói vào lò lửa hay không?” Quần thần thưa: “Muôn tâu bệ hạ, đúng như vậy.” 25 Vua bảo: “Nhưng ta thấy bốn người không bị trói đi lại giữa lò lửa hực, không ai bị cháy cả, và hình dáng người thứ tư giống như con trai của các thần.”

 

Đức Chúa Trời mà chúng tôi thờ phượng có thể cứu chúng tôi. Đa-ni-ên 3:17

Do bị một vết thương vào năm 1992, tôi thường xuyên bị đau nhức ở lưng trên, hai vai và cổ. Trong những lúc đau đớn và ngã lòng nhất, thật không dễ để tin cậy và ngợi khen Chúa. Nhưng khi hoàn cảnh vượt quá sức chịu đựng thì sự hiện diện của Chúa đã an ủi tôi. Ngài khiến tôi mạnh mẽ và bảo đảm với tôi về sự tốt lành không hề thay đổi, quyền năng vô hạn và ân điển bền vững của Ngài. Và khi tôi bị cám dỗ nghi ngờ Chúa, tôi lại được khích lệ bởi đức tin đầy quả quyết của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô. Họ đã thờ phượng Chúa và tin rằng Ngài ở cùng họ, ngay cả khi hoàn cảnh dường như vô vọng.

Khi Vua Nê-bu-cát-nết-sa đe dọa ném họ vào lò lửa hực nếu họ không chịu từ bỏ Đức Chúa Trời chân thật để thờ lạy pho tượng vàng của vua (Đa. 3:13–15), ba người này đã bày tỏ lòng can đảm và lòng tin chắc chắn. Họ không bao giờ nghi ngờ Chúa là Đấng xứng đáng để họ thờ phượng (c.17), dù Ngài không cứu họ khỏi tình thế khó khăn này (c.18). Và Chúa không bỏ rơi họ trong lúc có cần; Ngài đã đến với họ và bảo vệ họ trong lò lửa (c.24–25).

Chúa cũng không lìa bỏ chúng ta. Ngài vẫn ở cùng chúng ta qua những thử thách khắc nghiệt như lò lửa của Nê-bu-cát-nết-sa. Cho dù sự đau khổ của chúng ta không chấm dứt trong cõi đời tạm này, nhưng Chúa vẫn luôn và sẽ luôn là Đấng cao cả, đáng tin cậy và tốt lành. Chúng ta có thể trông cậy vào sự hiện diện bất biến và đầy tình yêu thương của Ngài.

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã luôn ở cùng chúng con, dù chúng con đang trải qua điều gì.

Đức tin nương cậy nơi bản tính không thay đổi của Đức Chúa Trời Toàn Năng, chứ không dựa vào hoàn cảnh của chúng ta.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *