VHOPE | Ê-phê-sô 3:8-9 – Sự Khiêm Nhường Của Vị Sứ Đồ | Đèn Soi Bước 45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *