VHOPE | Ê-phê-sô 6:13 – Lý Do Phải Luôn Mang Lấy Mọi Khí Giới Của Chúa | Đèn Soi Bước 125

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *