VHOPE | Ê-phê-sô 6:2-3 – Hãy Tôn Kính Cha Mẹ Ngươi | Đèn Soi Bước 116

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *