Waiting in Anticipation–Psalm 130:6 (Anh & Việt)

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  1/5/2018

Waiting in Anticipation

I wait for the Lord more than watchmen wait for the morning, more than watchmen wait for the morning. Psalm 130:6

Every May Day (May 1) in Oxford, England, an early morning crowd gathers to welcome spring. At 6:00, the Magdalen College Choir sings from the top of Magdalen Tower. Thousands wait in anticipation for the dark night to be broken by song and the ringing of bells.

Like the revelers, I often wait. I wait for answers to prayers or guidance from the Lord. Although I don’t know the exact time my wait will end, I’m learning to wait expectantly. In Psalm 130 the psalmist writes of being in deep distress facing a situation that feels like the blackest of nights. In the midst of his troubles, he chooses to trust God and stay alert like a guard on duty charged with announcing daybreak. “I wait for the Lord more than watchmen wait for the morning, more than watchmen wait for the morning” (v. 6).

Your gift can help bring people back to the Lord.
LEARN MORE»

The anticipation of God’s faithfulness breaking through the darkness gives the psalmist hope to endure even in the midst of his suffering. Based on the promises of God found throughout Scripture, that hope allows him to keep waiting even though he has not yet seen the first rays of light.

Be encouraged if you are in the middle of a dark night. The dawn is coming—either in this life or in heaven! In the meantime, don’t give up hope but keep watching for the deliverance of the Lord. He will be faithful.

Psalm 130:1-6 New International Version (NIV)

Psalm 130

A song of ascents.

Out of the depths I cry to you, Lord;
    Lord, hear my voice.
Let your ears be attentive
    to my cry for mercy.

If you, Lord, kept a record of sins,
    Lord, who could stand?
But with you there is forgiveness,
    so that we can, with reverence, serve you.

I wait for the Lord, my whole being waits,
    and in his word I put my hope.
I wait for the Lord
    more than watchmen wait for the morning,
    more than watchmen wait for the morning.

 

Please bring light to my darkness. Open my eyes to see You at work and to trust You. I’m grateful that You are faithful, Father.

God can be trusted in the light and in the dark.

By Lisa Samra | See Other Authors

INSIGHT

In Psalm 130:5–6 the word wait(s) appears five times. In the Lord’s development of our personal faith, He often delays an answer to prayer to deepen our trust in Him. At times this can be perplexing. Asking for His intervention for a wayward child or for healing of a painful illness often carries a sense of urgency. We pray, “Lord, I need your help now!” But “waiting on the Lord” takes discipline and develops a perseverance in our faith that only steadfastness can yield. Abram waited years for Isaac, the child of promise, to finally be given to him. And this was through Sarah’s unlikely conception when she was advanced in years and beyond the age of childbearing. Yet God’s sovereign hand was orchestrating these events. Abram waited on God in prayer, and eventually God granted him offspring too numerous to count (Genesis 12; 16:10; 17:1–19).

What prayers are you waiting for God to answer? In what ways might your heavenly Father be developing your faith as you wait?

Dennis Fisher

Chờ Đợi Trong Hy Vọng

Thánh Thi 130:1-6 1934 Vietnamese Bible (VIET)

130  Đức Giê-hô-va ôi! từ nơi sâu thẩm tôi cầu khẩn Ngài.

Chúa ôi! xin nghe tiếng tôi; Nguyện tôi Chúa lắng nghe Tiếng nài xin của tôi.

Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác. Thì, Chúa ôi! ai sẽ còn sống?

Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho, Để người ta kính sợ Chúa.

Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi trông đợi lời của Ngài.

Linh hồn tôi trông đợi Chúa Hơn người lính canh trông đợi sáng, Thật, hơn người lính canh trông đợi sáng.

 

Linh hồn tôi trông đợi Chúa hơn người lính canh trông đợi sáng, thật hơn người lính canh trông đợi sáng. Thi Thiên 130:6

Cứ vào ngày 1 tháng Năm, có một nhóm người ở Oxford, nước Anh lại dậy sớm tụ họp với nhau để đón xuân về. Đúng 6h00, Ca đoàn Đại học Magdalen cất lên tiếng hát từ đỉnh Tháp Magdalen. Hàng ngàn người trông chờ bài hát cùng tiếng chuông vang lên phá tan màn đêm.

Tôi cũng hay trông đợi như họ. Tôi trông đợi sự đáp lời cầu nguyện hay sự dẫn dắt từ Chúa. Dù không biết chính xác khi nào sự trông đợi của mình sẽ kết thúc, nhưng tôi cứ học trông đợi trong hy vọng. Trong Thi Thiên 130, trước giả cho biết ông đang vô cùng đau đớn khi đối diện với một hoàn cảnh mà ông cảm giác như đêm đen tăm tối nhất. Trong lúc hoạn nạn, ông chọn tin cậy Chúa và tỉnh thức như người lính canh có nhiệm vụ thông báo lúc rạng đông. “Linh hồn tôi trông đợi Chúa hơn người lính canh trông đợi sáng, thật hơn người lính canh trông đợi sáng” (c.6).

Sự trông đợi lòng thành tín của Chúa xua tan đêm tối đem đến cho trước giả niềm hy vọng để có thể chịu đựng những đau khổ. Dựa vào những lời hứa của Chúa trong cả Kinh Thánh, niềm hy vọng đó giúp ông tiếp tục trông đợi dù chưa thấy tia sáng nào.

Hãy mạnh mẽ nếu bạn đang ở trong đêm tối. Bình minh sẽ đến – hoặc trong đời này hoặc trên thiên đàng! Trong khi chờ đợi, đừng từ bỏ hy vọng, nhưng hãy tiếp tục trông đợi sự giải cứu của Chúa. Ngài sẽ luôn thành tín!

Lạy Cha, xin đem ánh sáng đến xua tan đêm tối của con. Xin mở mắt con để thấy Ngài đang hành động và tin cậy Ngài. Cảm ơn Cha về sự thành tín của Ngài.

Chúng ta có thể tin cậy Chúa khi đêm tối hoặc khi trời sáng.

bởi Lisa M. Samra | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI

Trong Thi Thiên 130:5-6, từ trông đợi xuất hiện 5 lần. Để tôi luyện đức tin của chúng ta, Chúa thường trì hoãn đáp lời cầu nguyện để lòng tin của chúng ta nơi Ngài càng sâu sắc hơn. Đôi lúc, điều này có thể khiến bạn bối rối. Việc cầu xin Ngài can thiệp để giúp đứa con bướng bỉnh hay chữa lành một căn bệnh đau đớn thường là lời cầu xin cấp bách. Chúng ta cầu xin: “Chúa ơi, con cần sự giúp đỡ của Ngài giờ này!” Việc “trông đợi Chúa” đòi hỏi sự kỷ luật nhưng sinh ra sự kiên nhẫn trong đức tin đến bởi lòng kiên định. Ông Áp-ram đã chờ đợi nhiều năm mới có Y-sác, đứa con trai của lời hứa. Và điều này xảy ra qua sự thụ thai cách lạ lùng của bà Sa-ra khi đã già và hết tuổi sinh con cái. Tuy vậy, bàn tay quyền năng của Chúa đã làm những điều này. Áp-ram đã trông đợi Chúa trong sự cầu nguyện, và cuối cùng Chúa đã ban cho ông có con cháu đông đến nỗi không thể đếm được (Sáng. 12; 16:10; 17:1-19).

Bạn đang trông đợi sự đáp lời của Chúa trong vấn đề nào? Cha Thiên Thượng có thể khiến đức tin của bạn mạnh mẽ hơn thế nào trong lúc chờ đợi?

Dennis Fisher

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *