🔴AI CHIẾN THẮNG TRONG THẾ CHIẾN THỨ BA? – Mục Sư Trần Mai | GĐTM | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc

🔴AI CHIẾN THẮNG TRONG THẾ CHIẾN THỨ BA? – Mục Sư Trần Mai | GĐTM | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc

ĐỨC CHÚA TRỜI GIỮ LỜI HỨA CỦA NGÀI (CHÚA VÀ DÂN CỦA NGÀI) // DAVID PAWSON (JERUSALEM 2005)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *