Monthly Archives: August 2017

Hãy Chiến Đấu – Nê-hê-mi 4:7-14

Hãy Chiến Đấu Nê-hê-mi 4:7-14 “Chớ sợ chúng; khá nhớ Chúa là một Đấng cực đại và đáng kinh, hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và nhà của mình” (câu 14b). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi đối phó như thế …

Read More »

Verse of the Day—Romans 8:14

Verse of the Day for Monday, August 14, 2017 [ Previous Devotionals ]   …those who are led by the Spirit of God are sons of God. —Romans 8:14 Thoughts on Today’s Verse… The Holy Spirit is God’s seal on us. The Spirit lives in us and his presence in us means we …

Read More »

Con Đường Duy Nhất

 Con Đường Duy Nhất Gióp 10:13-17 “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân sủng Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 3:23-24). Câu …

Read More »

From Fear to Faith (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  13/8/2017 From Fear to Faith The Sovereign Lord is my strength; he makes my feet like the feet of a deer. Habakkuk 3:19 The doctor’s words landed in her heart with a thud. It was cancer. Her world stopped as she thought of her husband and children. They …

Read More »

Verse of the Day—John 15:13

Verse of the Day for Sunday, August 13, 2017 [ Previous Devotionals ]   Greater love has no one than this, that he lay down his life for his friends. —John 15:13 Thoughts on Today’s Verse… Words communicate and explain. We can tell someone we love them. We can explain how precious they …

Read More »

Chùn Bước Trước Kẻ Thù Nghịch

Chùn Bước Trước Kẻ Thù Nghịch Nê-hê-mi 4:7-11 “Người Giu-đa nói: Còn nhiều đồ hư nát, và sức lực của người khiêng gánh đã yếu mỏi; chúng ta không thể xây cất vách thành được” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Sự tấn công lần này của hai ông San-ba-lát …

Read More »

Grateful for Everything (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  12/8/2017 Grateful for Everything When you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land he has given you. Deuteronomy 8:10 In Australia, it can take hours to drive between towns and fatigue can lead to accidents. So at busy holiday times rest …

Read More »

Verse of the Day—Proverbs 3:11-12

Verse of the Day for Saturday, August 12, 2017 [ Previous Devotionals ]   My son, do not despise the LORD’s discipline and do not resent his rebuke, because the LORD disciplines those he loves, as a father the son he delights in. —Proverbs 3:11-12 Thoughts on Today’s Verse… Discipline, even when it …

Read More »